Оціночний портал

Новини – Огляди та Аналітика – Законодавство – Практика

все для Оцінювача в одному місці

Оціночний портал України

Оціночний портал – створений на принципах самоврядування та покликаний об’єднати зусилля громади оцінювачів України у питаннях вдосконалення оціночного законодавства, підвищення престижності професії Оцінювача та обговорення нагальних питань в практиці.

Міжнародні Стандарти Оцінки – С. Пузенко

Предлагаю смотреть по-немногу и самое интересное в МСО.

Начнем со словаря, привожу только те параграфы, которые звучат по-новому или интересны в контексте наших дел.

20.14. Weight Вага
The word “weight” refers to the amount of reliance placed on a particular indication of value in reaching a conclusion of value (eg, when a single method is used, it is afforded 100% weight).

Переклад
Слово «вага» означає міру довіри до конкретного орієнтиру вартості під час досягнення остаточного судження (наприклад, якщо використовується тільки один метод оцінки, його вага становить 100%)

20.15. Weighting Зважування
The word “weighting” refers to the process of analysing and reconciling differing indications of values, typically from different methods and/or approaches. This process does not include the averaging of valuations, which is not acceptable.

Переклад:
Слово «зважування» описує процес аналізу та узгодження між собою різних орієнтирів вартості, отриманих, зазвичай, в рамках різних методів та/або підходів. Цей процес не включає в себе усереднення орієнтирів, що є неприйнятним.

Коментар:
Ще раз для всіх талановитих – по перше, усереднювати орієнтири вартості з різних підходів та методів не прийнятно.
По друге – ваги що наддаються різним орієнтирам вартості, залежать від обставин конкретної оцінки і не можуть бути зафіксовані на всі випадки життя (як, наприклад, в стандартизованій оцінці ФДМУ).

IVS Framework Основні концепії МСО
20. Assets and Liabilities Активи та зобов’язання
20.1. The standards can be applied to the valuation of both assets and liabilities. To assist the legibility of these standards, the words asset or assets have been defined to include liability or liabilities and groups of assets, liabilities, or assets and liabilities, except where it is expressly stated otherwise, or is clear from the context that liabilities are excluded.

Переклад:
Ці стандарті можуть бути застосовані для оцінки як активів, так й зобов’язань. Для покращення розуміння цих стандартів слова «актив» чи «активи» визначаються з урахуванням зобов’язання або зобов’язань та груп активів, зобов’язань або активів та зобов’язань до поки не заявлено про протилежне, або з контексту зрозуміло, що зобов’язання не враховуються.

Коментар:
Можливо маються на увазі не тільки зобов’язання в бухгалтерському сенсі, а й існуючі обтяження прав власності на об’єкти оцінки.

40. Objectivity Обєктивність
40.1. The process of valuation requires the valuer to make impartial judgements as to the reliability of inputs and assumptions. For a valuation to be credible, it is important that those judgements are made in a way that promotes transparency and minimises the influence of any subjective factors on the process. Judgement used in a valuation must be applied objectively to avoid biased analyses, opinions and conclusions.

Переклад:
Процес оцінки вимагає від оцінювача неупереджених суджень щодо надійності вхідних даних та припущень. Для того, щоб оцінка викликала довіру, важливо, щоб ці судження робилися в прозорий спосіб із мінімізацією впливу будь-яких суб’єктивних факторів. Судження використані в оцінці повинні застосовуватися об’єктивно, уникаючи упередженого аналізу, думок та висновків

Коментар:
Я це до того, що в оцінці має бути викладена вся інформація з ринку, а не тільки та, що вписується в обрану концепцію. Потрібно викласти все, а потім «відсіювати» зайве із відповідними поясненнями. Тоді все дійсно виглядає прозорим і викликає довіру.

40.2. It is a fundamental expectation that, when applying these standards, appropriate controls and procedures are in place to ensure the necessary degree of objectivity in the valuation process so that the results are free from bias. The IVSC Code of Ethical Principles for Professional Valuers provides an example of an appropriate framework for professional conduct.

Переклад:
Принциповим є очікування того, що під час застосування цих стандартів має місце відповідний контроль та процедури, які гарантують необхідний ступінь об’єктивності процесу оцінки, такий, що робить результати вільними від упередженості. «Кодекс Етичних Принципів МСО для Професійних Оцінювачів» містить приклади відповідної професійної поведінки.

Коментар:
Тобто мають бути процедури внутрішнього контролю та відповідальність, наприклад, директора СОДу за діяльність оцінювачей. Це має призвести до вимог щоб директор СОДу обов’язково був оцінювачем (як в аудиторів).

IVS 104 Bases of Value Бази оцінки
10.3. While there are many different bases of value used in valuations, most have certain common elements: an assumed transaction, an assumed date of the transaction and the assumed parties to the transaction.

Переклад:
В той час коли існує багато різних баз оцінки, більшість з них має наступні загальні елементи, що передбачаються:
• Угода;
• Дата угоди;
• Сторони угоди.

10.4. Depending on the basis of value, the assumed transaction could take a number of forms:
• a hypothetical transaction,
• (b) an actual transaction,
• (c) a purchase (or entry) transaction,
• (d) a sale (or exit) transaction, and/or
• (e) a transaction in a particular or hypothetical market with specified characteristics.

Переклад:
В залежності від бази оцінки угода що передбачається може приймати різні форми:
• А) гіпотетична угода;
• Б) реальна угода;
• В)придбання (або вхід) угода;
• Г) продаж (або вихід) угода
• Д) угода на визначеному або гіпотетичному ринку із специфічними характеристиками.

Коментар:
Виявляється що питання «придбаємо або продаємо» має сенс.

10.5. The assumed date of a transaction will influence what information and data a valuer consider in a valuation. Most bases of value prohibit the consideration of information or market sentiment that would not be known or knowable with reasonable due diligence on the measurement/valuation date by participants.

Переклад:
Передбачувана дата оцінки диктує відбір інформації та даних, які оцінювач використовує під час оцінки. Більшість баз оцінки забороняють розгляд інформації або ринкових досліджень які не були відомі сторонам угоди, або про які вони не могли дізнатися за допомогою звичайних досліджень на дату оцінки.

Коментар:
Це видається важливим для ретроспективних оцінок та рецензій.

Most bases of value reflect assumptions concerning the parties to a transaction and provide a certain level of description of the parties. In respect to these parties, they could include one or more actual or assumed
characteristics, such as:
• hypothetical,
• known or specific parties,
• members of an identified/described group of potential parties,
• whether the parties are subject to particular conditions or motivations at
• the assumed date (eg, duress), and/or
• an assumed knowledge level.

Переклад:
Більшість баз оцінок відбивають певні припущення щодо сторін угоди, характеризуючи їх у певний спосіб, наприклад:
• А) гіпотетичні сторони;
• Б) відомі та визначені сторони;
• В) члени визначеної та описаної групи потенційних сторін;
• Г) сторони із визначеними умовами або мотиваціями на дату оцінки (наприклад умови примусу) та/або
• Д) передбачуваний рівень обізнаності.

20. Bases of Value Бази оцінки
a) IVS-defined bases of value: Бази оцінки, визначені МСО:
• Market Value (section 30),
• Market Rent (section 40),
• Equitable Value (section 50),
• Investment Value/Worth (section 60),
• Synergistic Value (section 70), and
• Liquidation Value (section 80).

Переклад:
• Ринкова вартість;
• Ринкова рента (орендна платня)
• Об’єктивна вартість
• Вартість синергії
• Ліквідаційна вартість

Коментар:
Взагалі то «Equitable value» перекладається як «справедлива вартість», що призводить до плутанини із fair value що застосовується в МСФЗ (див. нижче), щоб уникнути плутанини пропонується застосувати термін «об’єктивна вартість»

(b) Other bases of value (non-exhaustive list): Інші бази оцінки (перелік не є вичерпним)
1. Fair Value (International Financial Reporting Standards) (section 90),
2. Fair Market Value (Organisation for Economic Co-operation and Development) (section 100),
3. Fair Market Value (United States Internal Revenue Service) (section 110), and
4. Fair Value (Legal/Statutory) (section 120):
a. the Model Business Corporation Act, and
b. Canadian case law (Manning v Harris Steel Group Inc).

Переклад:
1. справедлива вартість (Міжнародні стандарти фінансової звітності)
2. Справедлива ринкова вартість (організація з економічної кооперації та розвитку)
3. Справедлива ринкова вартість (служба внутрішніх доходів США)
4. Справедлива вартість (законодавство):
А) акт про модель бізнес корпорації;
Б) канадський юридичний прецендент (Манинг проти Сталевої групи Харріс)

Коментар:
Прикольно. Скільки в українському законодавстві різних вартостей та баз оцінки. Тільки податкова чого вартує, особливо “угода на відстані витягнутої руки”(закон про трансфертне ціноутворення). Феєрічні ідіоти. «Arm’s length transaction” – буквально таки « угода на відстані витягнутої руки», але насправді це – «угода між незалежними сторонами.»

Valuers must choose the relevant basis (or bases) of value according to the terms and purpose of the valuation assignment. The valuer’s choice of a basis (or bases) of value should consider instructions and input received from the client and/or its representatives. However, regardless
of instructions and input provided to the valuer, the valuer should not use a basis (or bases) of value that is inappropriate for the intended purpose of the valuation (for example, if instructed to use an IVS-defined basis of value for financial reporting purposes under IFRS, compliance with IVS may require the valuer to use a basis of value that is not defined or mentioned in the IVS).

Переклад:
Оцінювачі повинні обирати прийнятну базу (або бази) оцінки відповідно до умов та цілі оцінки. Вибір оцінювача мусить базуватися на інструкціях та вхідних даних, отриманих від клієнту або його представників. Однак, не залежно від отриманих інструкцій та вхідних даних, оцінювач не мусить використовувати базу (бази) оцінки, які не прийнятні для передбачуваній цілі оцінки (наприклад, існування інструкції застосовувати бази оцінки визначені в МСО для цілей фінансової звітності відповідно до МСФЗ може потребувати від оцінювача (який додержується МСО) застосовувати бази оцінки, не визначені або не згадані в МСО.

Коментар:
Бази оцінки обирає оцінювач, а не договір чи замовник як це безглуздо у нас.

Автор С.О. Пузенко